Mai 2019

Hagberg- Programm

Öffnungszeiten 13:30–17:00 Uhr

Sa     27.04.                              geschlos­sen (wegen Bau­tag)

Mi     01.05.                              Hüpf­burg (bei tro­cke­nem Wet­ter)
Fr      03.05.                              spe­zi­el­les Spiel­ma­te­rial
Sa     04.05.                              Spiel “Insel Tuwas”

Mi     08.05.                              Früchte-Wett­kampf
Fr      10.05.                              Magnet-Angel­ru­ten
Sa     11.05.                              mit Was­ser­pis­to­len malen
Sa     11.05.                                Robi am Aare­gäuer Spiel­etag bei der Schützi

Mi     15.05.                              Gar­ten­wo­che
Fr      17.05.                              Gar­ten­wo­che
Sa     18.05.                              Gar­ten­wo­che

Mi     22.05.                              Hüt­ten­re­no­va­tion
Fr      24.05.                              Hüt­ten­re­no­va­tion
Sa     25.05.                              Hüt­ten­re­no­va­tion

Mi     29.05.                              Schatz­su­che
Fr      31.05.                              geschlos­sen (wegen Fei­er­tags­brü­cke)

Vögeligarten- Programm

Öffnungszeiten 13:30–17:00 Uhr
(neu bereits ab 13:30 Uhr!!!)

Sa     27.04.                              geschlos­sen (wegen Bau­tag)

Mi     01.05.                              Hüt­ten bauen
Fr      03.05.                              Hüt­ten bauen
Sa     04.05.                              Akro­ba­tik & spie­len

Mi     08.05.                              hän­gende Gärtli
Fr      10.05.                              hän­gende Gärtli
Sa     11.05.                              offene Bühne & spie­len

Mi     15.05.                              Fah­nen
Fr      17.05.                              Fah­nen
Sa     18.05.                              mit­be­stim­men & spie­len

Mi     22.05.                              Tep­pich weben
Fr      24.05.                              Tep­pich weben
Sa     25.05.                              mit­be­stim­men & spie­len

Mi     29.05.                              Wunsch­pro­gramm
Fr      31.05.                              geschlos­sen (wegen Fei­er­tags­brü­cke)